Vady a poruchy

Vady a poruchy stavby

Vada stavby je způsobena vadným provedením některé stavební konstrukce. Vadné provedení může mít příčinu v pochybení projektanta stavby, dodavatele stavby, investora, nebo jiného účastníka výstavby.

Porucha stavby může vzniknout jako důsledek vady, nebo také z jiných příčin. Nemusí, ale může, tedy být způsobena vadným provedením některé části stavby. Poruchu mohou způsobit např. otřesy od okolní dopravy, obdobně jako vada v základové konstrukci.

Opotřebení (amortizace) stavby není vadou, protože nevyplývá z vadného provedení. Nadměrné opotřebení však může přivodit poruchu stavby obdobně jako vada nebo jiný vnější negativní vliv.

Druhy vad a poruch

1. Nebezpečné vady a poruchy.

Ohrožují zdraví osob, bezpečnost užívání, nebo stabilitu stavby nebo její části. Hrozí buď poškození zdraví (např. netěsnosti komínu), nebo úraz či hospodářská škoda při dalším užívání stavby (např. chybné zabezpečení jednotlivých požárních úseků), nebo nebezpečí zřícení některé části stavby (např. zřícení stropní konstrukce), nebo přinejmenším nefunkčnost stavby nebo její části (např. přerušení instalačních rozvodů vlivem chybně provedené dilatace, apod.).

2. Neškodné (estetické).

Neohrožují bezpečnost ani zdraví osob, ani stabilitu stavby, ani nezpůsobují nefunkčnost stavby nebo její části. Ruší však konečný vzhled stavby, estetiku.

3. Zjevné, vizuálně zjistitelné.

Jde o vady nebo poruchy, které je možné zjistit při běžné vizuální kontrole a prohlídce odborníka.

4. Skryté.

Jde o vady a poruchy, které není možné zjistit při běžné vizuální kontrole a prohlídce odborníka, protože jsou skryty uvnitř konstrukcí stavby.

Odpovědnost za vady a poruchy stavebního díla

Za vady stavby je většinou odpovědný ten, kdo vadně provedl nebo navrhl předmět díla. Částečnou odpovědnost může nést i osoba, do jejíž kompetence patří dohlížet nad stavbou.

Vada nebo porucha nemusí být vždy způsobena chybným plněním dodavatele stavby nebo dodavatele projektu. Příčina může spočívat také v chybném užívání stavby, nebo může být na straně investora, např. v případech, kdy požadoval zabudování nevhodných materiálů do stavby, nebo použití nevhodných konstrukcí či jejich složení (např. z úsporných důvodů). Příčina může být také mimo účastníky výstavby, např. sesuv půdy, pokles hladiny spodní vody, živelná katastrofa, otřesy od dopravy, apod.

V praxi nelze vždy pouhým vizuálním zjištěním jednoznačně určit zda v daném případě jde o vadu nebo poruchu a není vždy jednoznačné, kdo je odpovědný za vady nebo poruchy. Může se jednat o pochybení více účastníků výstavby. I v takovýchto púřípadech jsme připraveni poskytnout Vám naši podporu, znalosti a zkušenosti.

Standardně se zabýváme následujícími otázkami a okruhy:

1. zda vada nebo porucha existuje

2. charakteristika vady a poruchy a její závažnost

3. specifikujeme souvislosti vad a poruch a rozlišíme nezávislé nedostatky

4. identifikujeme příčiny vzniku vady nebo poruchy

5. zjistíme odpovědnost za vznik příčin a míru zavinění jednotlivých účastníků výstavby na vzniku vady nebo poruchy

6. stanovíme škodu vzniklou vadou nebo poruchou díla

7. doporučíme jakým způsobem má být vada nebo porucha odstraněna

8. případně Vám poskytneme další podporu v dokazování, nebo zpracování znaleckého posudku


Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]