Transferové ceny

Obecně se transferovou cenou rozumí cena, která je zrealizovaná za služby, zboží, nehmotný majetek apod. mezi společnostmi, které jsou spojené (v terminologii smluv o zamezení dvojího zdanění se používá pojem sdružené podniky). Tedy jde o cenu, která může být stanovená jinak, než na základě tržní poptávky a nabídky.
Daňový aspekt transferové ceny je řešen v zákoně č. 586/1992 Sb. (zákon o daních z příjmů).

Definice v zákoně
Text § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění:

Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl; nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu 1 a). Za cenu, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích při stanovení výše úroků u půjček 20 d), se pro účely tohoto ustanovení považuje úrok ve výši 140% diskontní úrokové sazby České národní banky platné v době uzavření smlouvy; toto se nepoužije v případě, kdy sjednaná výše úroků u půjčky je nižší než úrok ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné v době uzavření smlouvy, a věřitelem je osoba s bydlištěm nebo se sídlem v zahraničí nebo je věřitelem společník nebo člen družstva uvedený v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3. Toto ustanovení se nepoužije při úplatném poskytnutí místnosti s nezbytným vybavením zaměstnavatelem odborové organizaci pro nezbytnou provozní činnost.

Spojené osoby
Spojené osoby jsou definovány v § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění takto:

a) kapitálově spojené osoby, přitom
1. jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo kapitálově spojenými,
2. jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami kapitálově spojenými,
b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby
1. kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,
2. kdy se shodné osoby nebo osoby blízké 20 c) podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,
3. ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou,
4. blízké,
5. které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.
Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr měsíčních stavů. Účast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu a provádění kontroly za úplatu se nepovažuje za podílení se na kontrole.

Princip tržního odstupu
Princip tržního odstupu je mezinárodně uznávaný standard pro zacházení s transferovými cenami pouze pro daňové účely. Z důvodu spřízněnosti subjektů, které obchodují na intrakorporátním trhu je možné očekávat, že cena bude do určité míry těmito interními vztahy determinována a může se v konečném důsledku odlišovat od ceny, která by byla zrealizována ve srovnatelném obchodu avšak mezi nezávislými subjekty. Jelikož intrakorporátní trh není omezen hranicemi států, transferové ceny mohou být nástrojem daňové optimalizace podniků ve skupině. V českých podmínkách lze popsat tyto ceny jako ceny obvyklé pro účely stanovení základu daně z příjmů.
Princip tržního odstupu stanovuje, že správci daně, mohou pro účely výpočtu daňových povinností upravit základ daně podniku, pokud v něm v důsledku zvláštních vztahů existujících mezi spojenými podniky nejsou vykázány opravdové zdanitelné zisky mající zdroj v tomto státu. Omezené vykázání opravdového zdanitelného zisku je způsobeno tím, že podniky ve skupině mohou uzavírat obchody, jejichž podmínky se odchylují od běžných tržních podmínek za ceny, které nemusejí odpovídat běžným obchodním vztahům mezi subjekty, které jsou nezávislé.

Posuzování transferových cen
Při daňové kontrole tzv. důkazní břemeno leží, až na určité výjimky, na straně poplatníka. Ve vlastním zájmu je nutné správci daně poskytnout maximum podkladů, vysvětlujících informací, případně svědeckých výpovědí či jiných vhodných důkazních prostředků potvrzujících a odůvodňujících skutečnosti deklarované v účetnictví a v daňových přiznáních, použité transferové ceny nevyjímaje. Proto je vhodné tyto transferové ceny předem popsat včetně posouzení způsobu jejich sjednávání a vytvoření a předložit správci daně k vyjádření, nebo jinak nechat posoudit nezávislou osobou s patřičnou kvalifikací a kompetencí (znalcem).


Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]