Lidé ...

logo_small.jpg Leoš Klimt - ředitel, jednatel společnosti

Leoš se věnuje řízení společnosti, oceňování ho baví a zajímá. Je pověstný svým nasazením zejména při řešení nestandardních a náročných projektů. Má rozsáhlé znalosti z oceňování majetků a řešení škod. Dlouhodobě spolupracuje s VŠE Praha, je členem redakční rady vědeckého časopisu VŠE - "Oceňování". Je členem České komory odhadců majetku a držitelem certifikátu TEGoVA pro výkon profese odhadce pro oceňování majetku.

logo_small.jpg Kateřina Minsterová - vedoucí oceňování podniků a ostatních aktiv

Oceňování podniků je Kateřininou profesí i zájmem. Má též výborný přehled a zkušenosti z oceňování nehmotného majetku. Je neopomenutelným článkem v týmu při tvorbě oceňovacích strategií a postupů, také při uplatňování nároků našich klientů a vyčíslování škod.

logo_small.jpg Miroslava Valtová - vedoucí oceňování nemovitostí

Miroslava se věnuje především nemovitostem. Je expert s širokou znalostí českého nemovitostního trhu. Čerpá ze svého dlouholetého působení v oblasti oceňování nemovitostí.

logo_small.jpg Jan Sekanina

Honza je analytik a ekonom se smyslem pro pečlivost a schopností nalézat způsoby řešení i složitých oceňovacích situací. Ekonomie je jeho vášní, baví ho oceňovat jak velké korporace, tak i malé rodinné firmy.

logo_small.jpg Stanislav Bílek

Stanislav je expert na nemovitosti, specialista pro oceňování nemovitostí a staveb, na vady a poruchy staveb. Rozumí ekonomice, ale především je stavař "duší i tělem". Má znalosti z nemovitostního a developerského trhu, velký přehled z technologických postupů a materiálů. Stanislav je autorizovaným inženýrem.

logo_small.jpg Zdeněk Dvořák

Zasvětil svůj profesní život účetnictví, je auditorem (č. osv. 1351) a daňový poradcem (č. 777). Je členem Komory auditorů ČR a Komory daňových poradců ČR. Držitelem certifikátu na určování výdajů vynaložených na výzkum a vývoj. Má zkušenosti jako správce konkursní podstaty a likvidátor.

logo_small.jpg Miroslav Kubů

Je naším expertem na lesní porosty a i jedním z předních českých odborníků na lesní hospodářství. Má osvědčení Ministerstva hospodářství o odborné způsobilosti k projektování územních systémů ekologické stability a licence odborného lesního hospodáře, je technickým poradcem v zemědělství, lesnictví a životním prostředí, podílí se na vyhotovování studií a poskytování konzultací pro Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n.L., zpracovává žádosti o dotace EU. Miroslav je lektorem a zkušebním komisařem pro Institut pro místní správu Praha, lektorem pro Institut podnikatelského vzdělávání České Budějovice, zkušebním komisařem pro státní závěrečné bakalářské a magisterské zkoušky a oponent pro disertační práce pro Lesnickou a dřevařskou fakultu v Brně, místopředsedou Komise pro aplikaci lesního zákona při Ministerstvu zemědělství, členem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví při Evropské komisi. Je aktivní v publikační činnosti a přednáší.

logo_small.jpg Martin Nykl

Má dlouholetou praxi soudního znalce se specializací oceňování a posuzování nemovitostí. Je členem Komory soudních znalců, Hospodářské komory a České společnosti certifikovaných odhadců majetku. Držitelem certifikátu QON - odhadce nemovitostí dle ČSN EN ISO/IEC 17024. Má rozsáhlé zkušenosti při spolupráci s bankami při oceňování zajištění.

logo_small.jpg Vítězslav Rázek

Je naším odborníkem na movitý majetek. Je aktivní v přednáškové a publikační činnosti. Je spoluřešitelem řady významných projektů grantů GA ČŘ, EURÉKA a dalších.

logo_small.jpg Tomáš Strouhal

Tomáš je odborník a soudní znalec na dopravu a oceňování motorových vozidel, se specializací pro strojírenství.

logo_small.jpg Pavel Novotný

Josef je specialista pro ekonomické a finanční analýzy, rozpočtování a kalkulace.Má rozsáhlou praxi v oblasti vypracovávání stavebních rozpočtů, kalkulací a cenových protokolů.

logo_small.jpg Michal Šváček

Michal přesto, že je na začátku své profesionální kariéry experta na nemovitosti, má již řadu zkušeností. Kromě nezbytné praxe ho zajímá i teorie. Aplikoval Saatyho metodu na oceňování nemovitostí. Je publikačně aktivní.

logo_small.jpg Miluška Bartáková- asistentka

Má na starosti především naše zázemí, pečuje o naše klienty a zajišťuje naši komunikaci. Je duší naší společnosti.


Ostatní naši zaměstnanci a kolegové:
logo_small.jpg Vladislav Drozdzik
logo_small.jpg Martina Dvořáková
logo_small.jpg Ondřej Ferenčík
logo_small.jpg Jan Havlík
logo_small.jpg Ondra Holčapek
logo_small.jpg Šárka Horáková
logo_small.jpg Jan Jiráň
logo_small.jpg Petr Klas
logo_small.jpg Roman Lukáš
logo_small.jpg Jana Mikušová
logo_small.jpg Martin Nykl
logo_small.jpg Petr Parma
logo_small.jpg Zuzana Pavlů
logo_small.jpg Andrea Stillerová
logo_small.jpg Šťepánka Tvrzníková
logo_small.jpg Lucie Kollárová


Novinky [↑ Nahoru]

Jsme členy ARTN

28. 3. 2019

Valná hromada Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí přijala EQUITU za svého člena. Naši společnost reprezentuje Leoš Klimt.

Členství v ARTN nám umožňuje aktivně se zapojit do dění na nemovitostním trhu, prezentovat a poskytnout odborné veřejnosti naše zkušenosti stavebních expertů, znalosti z oceňování a v neposlední řadě i poznatky ze sporů které jsme získali jako znalci.

celý článek >

---

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]

komplexní nabídka

Hlavním předmětem naší činnosti je oceňování většiny typů majetků a posuzování staveb. Naší výhodou je komplexní nabídka souvisejících služeb a úplný servis.

Jsme pro Vás partnerem, který zajistí Vaše potřeby a to jak vynucené právními předpisy České republiky a Evropské unie, tak i z důvodů řešení Vašich požadavků.

celý článek >

Etika

Při poskytování služeb, investičním poradenství, oceňování i znalecké činnosti sledujeme profesionální standardy, které zahrnují rovněž standardy etické. Etický přístup považujeme za důležitý k budování a udržení důvěry našich klientů a veřejnosti.

celý článek >