Ocenění nehmotného majetku

Nehmotný majetek jsou takové formy majetku, které vedle fixního a oběžného majetku spolupůsobí při podnikání a přispívají, nebo se očekává, že v budoucnu přispějí k výdělečné schopnosti podniku. Nehmotný majetek existuje jako právo k tomuto majetku. Je výsledkem tvůrčí činnosti nebo dlouhodobé zkušenosti a znalosti.

Existuje řada nehmotných majetků, evidovaných nebo neevidovaných v účetní evidenci. Nejčastěji se setkáváme s ochrannými známkami, výsledky výzkumu a vývoje, softwarem, ocenitelnými právy jako jsou výrobně technické poznatky, know-how, licence a patenty a s goodwillem.

Goodwill je považován za těžko postižitelný pojem a má řadu definic. Zmiňme jednu, která říká, že goodwill je založen na překročení zisku: podnik, který má významný goodwill má pravděpodobně příjmy, které jsou vyšší než ty, které jsou zapotřebí k tomu, aby poskytovaly běžnou míru rentability ostatních částí podnikového majetku.

Naši odborníci zpracovávali řadu oceňovacích analýz nehmotných majetků. Nejčastěji se jednalo o ocenění ochranných známek, která dále sloužila našim klientům jako podklad pro strategické rozhodování. Standardně oceňujeme nehmotné majetky při ocenění podniků při použití ocenění metodou čístých aktiv (substanční metoda).

V posledních letech nehmotný majetek razantně nabývá na významu. Podle statistik nehmotný majetek reprezentuje okolo 80% veškerého firemního majetku. Tuto skutečnost si začal uvědomovat nejen management firem a akcionáři, ale reagovali na tuto změnu i některé účetní standardy. Pravidla US GAAP a IFRS uplatňují myšlenku, že nehmotný majetek může přispívat k výdělečné činnosti firmy bez toho, aby tím ztrácel svou hodnotu.


Novinky [↑ Nahoru]

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]