Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, dne 27.2.2014, se uskutečnil seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy". Záštitu nas seminářem převzal ministr dopravy pan Antonín Prachař a předseda Hospodářského výboru pan Ivan Pilný. Seminář pořádala Asociace financování infrastruktury pro mobilitu (AFIM). Zúčastnilo se ho řada poslanců a senátorů, pracovníků ministerstev a jim podřízených organizací a též odborná veřejnost (prof. Michal Mejstřík, ing. Luděk Sosna, prof. Karel Pospíšil, ing. Bořivoj Kačena, prof. Václav Cempírek, ing Petr Forman, mgr. Vojtěch Hromíř a další). Ředitel společnosti EQUITA Consulting, pan Leoš Klimt přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice, se zaměřením se na dopady legislativních změn po 1.2.2013.

Příspěvek pojednával o následujících tématech:

 • role znalce při majetkoprávních činnostech (výkupy, nájmy, odnětí a omezení vlastnických práv)
 • zákonné požadavky na výsledné ceny
 • definice ceny obvyklé / ceny zjištěné / hodnoty = Mezinárodní oceňovací standardy (IVS) a Evropské oceňovací standardy (EVS)
 • činnost znalce, způsoby ocenění, rozpor mezi požadavky „vyvlastňovacích“ zákonů a zákona o oceňování majetku
 • rozdíl v novelizovaných úpravách
 • důvody „zastavení“ majetkoprávních činností
V závěru Leoš Klimt definoval zásadní problémy:
 • Rozvoj dopravní infrastruktury České republiky je závislý především na rychlé majetkoprávní přípravě staveb.
 • Snahy politiků a lobistů přivést do sektoru dostatečné množství investičních prostředků se míjí účinkem, jako největším retardačním faktorem se jeví nekompatibilita, nesrozumitelnost a nestálost legislativy.
 • Problematiku je třeba chápat a řešit komplexně, jak pro dopravní infrastrukturu, tak i pro vodní a technickou infrastrukturu.
a nastínil možnosti řešení z časových hledisek:

Krátkodobé řešení

 • prosazení limitu minimální jednotkové ceny za m2do Výměru MF ČR, kterým se vydává Seznam regulovaných cen (výměr MF ČR řady 01)
  • dosažení predikovatelnosti minimální ceny (rovněž také z důvodů možnosti plánovat finanční náklady na výkupy)
  • problém existence dvou právních předpisů pro metodické stanovení (určení) ceny pozemku s výjimkou stavebního pozemku. Na straně jedné zák.č.151/1997 Sb., o oceňování majetku s jeho prováděcí vyhláškou a Výměrem č.01/2014, na straně druhé však zák.č.416/2009 Sb. ve znění zák.č.405/2012 Sb.
 • provizorní řešení

Střednědobé řešení

 • zrušit pasáže týkající se oceňování v zák.č.416/2006 ve znění zák.č.405/2012 Sb., (využít osvědčené postupy)
 • tj. částečný návrat do původního stavu

Dlouhodobé řešení (systémové)

 • sladit zákony č.183/2006 Sb., 219/2000 Sb., 416/2006 Sb. (ve znění 405/2012 Sb.), 458/2000 Sb., 127/2005 Sb., 274/2000 Sb., 254/2000 Sb., 13/1997 Sb., 266/1994 Sb., atd. a dále též správní řád
 • změna Ústavy (viz Německo) ohledně velkých staveb infrastruktury (zákon)
 • zavedení systému garantovaných cen (pravidla neměnné po celou dobu majetkoprávní přípravy, realizace a majetkoprávního vypořádání stavby)

Novinky [↑ Nahoru]

Jsme členy ARTN

28. 3. 2019

Valná hromada Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí přijala EQUITU za svého člena. Naši společnost reprezentuje Leoš Klimt.

Členství v ARTN nám umožňuje aktivně se zapojit do dění na nemovitostním trhu, prezentovat a poskytnout odborné veřejnosti naše zkušenosti stavebních expertů, znalosti z oceňování a v neposlední řadě i poznatky ze sporů které jsme získali jako znalci.

celý článek >

---

Hledáme posily našeho týmu

19. 2. 2018

Pro pražskou centrálu hledáme nové kolegy na pozice:

Pokud Vás zajímá a baví oceňování, rádi přijímáte nové výzvy a nechcete jednotvárnou pracovní náplň, určitě shlédněte naši nabídku spolupráce.

celý článek >

---

Znalci se při ocenění v insolvenci mýlí až o polovinu

3. 8. 2015

Ocenění majetkové podstaty je důležitou součástí insolvenčního řízení. Výsledky ocenění jsou určující pro řadu rozhodnutí a ovlivňují průběh insolvenčního procesu.

celý článek >

---

Riziková prémie trhu - konference ACEB 2014

11. 11. 2014

Náš kolega připravil příspěvek zabývající se rizikovou prémií trhu pro výnosové ocenění podniku v rámci mezinárodní ekonomické konference v Singapuru.

celý článek >

---

Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy

27. 2. 2014

Seminář "Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy" pod záštitou ministra dopravy pana Antonína Prachaře a pod záštitou předsedy Hospodářského výboru pana Ivana Pilného se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ředitel společnosti EQUITA Consulting přednesl příspěvek, jehož cílem bylo shrnutí role znalce v procesu výstavby dopravní infrastruktury v České republice.

celý článek >

---

Menu sekce [↑ Nahoru]